Ep #35 Kur Kriza Politike te Prek te Puna Jote?

Albania seems to be a difficult place to be when it comes to the challenges one faces in the work market.

One of them, too often occurring for our own good, the political crises, the continuous unpleasant struggle that the main political parties make as their favorite sport, is magnified in their effect on us by their media.
I don’t know if this is only happening in Albania, and to find out some reasons through an interview with a journalist, I bring here this talk. Main points cover:

 1. Does the political crisis affect our day-to-day employment market?
  If so, how is it dying our working day?
 2. Who feels more like under a political crisis and who is more protected?
 3. Is there a trade union to protect us or is it the human resources’ role in the company to do that?
  Some thoughts during an interview, totally open to other ideas

Shqipëria duket të jetë një vend i vështirë për të qenë kur bëhet fjalë për sfidat me të cilat ballafaqohet në tregun e punës.

Njëri prej tyre, qe ndodh shumë shpesh, për të keqen tonë, jane krizat politike, qe partitë kryesore politike e bëjnë si sportin e tyre të preferuar, gjë që rritet e zmadhohet në efektin e tyre tek ne nga mediat e kontrolluara po prej tyre.
Unë nuk e di nëse kjo po ndodh vetëm në Shqipëri dhe për të gjetur disa arsye përmes një interviste me një gazetare, sjell këtu këtë diskutim.
Pikat kryesore mbulojnë:

 1. A ndikojnë kriza politike në tregun tonë të punës për çdo ditë?
  Nëse po, si po e ngjyrosin ditën tonë të punës?
 2. Kush ndihet më shumë si nën një krizë politike dhe kush është më i mbrojtur?
 3. A ka një sindikatë për të na mbrojtur apo është roli i burimeve njerëzore në kompani për ta bërë këtë?
  Disa mendime gjatë një interviste, krejtësisht të hapura për idetë e tjera

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login