Ep #72 Si na Vjedhin në Tregun e Punës? Si mos t’a bësh…

Are you a giver or a taker in the market place?

Do you have the “me me me” approach or an entrepreneurial approach?

Do you believe you have rights in your life or do you believe in making a bigger, better future for yourself by creating value in the market place?

What is an entrepreneurial approach? And what is a “me me me” approach?

Total opposites to each other!

A “me me me” approach is when you expect other people to provide for you, to open doors for you, to create competencies for you, to create your self-appreciation. They take for granted all that is given to them, as perfect “takers”

The other approach, those who want a bigger future, that want to create value in a new way, and so people see that and  want to help or cooperate or buy their value proposition in the market

Where do you think you fit in?
Answer the above and after seeing where you stand, decide on your next step.
Your choice, a Taker or a Giver!

A jeni një dhënës apo një marrës në treg?

A keni qasjen “mua mua mua” apo një qasje sipërmarrësi?

A besoni se keni të drejta në jetën tuaj ose besoni në një të ardhme më të madhe, më të mirë, dhe keshtu krijoni vlera në treg?

Cfarë është një qasje sipërmarrëse? Dhe çfarë është një qasje “mua mua mua”?

Totalisht ndryshe nga njeri-tjetri!

Një qasje “mua mua mua” është kur prisni që njerëzit e tjerë të sigurojnë për ju, të hapin dyert për ju, të krijojnë kompetenca për ju, të krijojnë vetëvlerësimin tuaj. Ata marrin si të dhënë gjithçka që u është dhënë atyre, si “marres të përsosur”

Qasja tjetër, ata që duan një të ardhme më të madhe, që duan të krijojnë vlera në një mënyrë të re, dhe kështu njerëzit e shohin atë dhe duan të ndihmojnë ose bashkëpunojnë ose të blejnë propozimin e vlerës së tyre në treg

Ju si mendoni ku hyni?

Kthejini pergjigje sa me lart dhe pasi te shihni ku qendroni, vendosni per hapin tjeter tuajin .

Zgjedhja juaj, marres apo dhenes!

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login