Ep #29 Video on ACT-ing 2019!

It is my pleasure today to talk to you about this third part of the planning for 2019.
As a person, I like to make plans, and for many years, at the end of December I fast and pray for the plans I put on paper, I like to know beforehand what I’m doing and where I go, why I go out of my house and often work long hours, or why I often travel and get tired, and can mix my train schedules from fatigue. But the planning has served me a lot in my work and in my life, for example, I started the year with great gratitude because all I had planned for 2018, God made it possible. I know too, at the beginning of this year that 2019 will be the best for me and my family and business and I have the encouragement to share my experience and that of my clients with others, even through this podcast.

Planning has been made during the last three podcasts, let’s see a brief summary of 27 and 28 and pass to episode 29:

Episode 27: The purpose was the planning in principle of the year, I recall that the main points were:
1. To fine-tune the objective professionally (say how will you keep the coming year in memory, how will you remember it) where you will reach, communicate it to your important persons and do it, do not worry too much about what you are thinking, helpful was the question: what do you want 2019 to solve for you?
2 To fine-tune the personal objective. The same way to go round it, but the helpful question was: what should I add to my knowledge, skills, and practice as a person in order to accomplish what I want professionally with the basic aim of having a spiritual, physical and emotional fulfilled life?

Episode 28: 5 steps on how to go ahead and implement these two goals aiming to have a great 2019, the best year ever for you and your family and business acting / ACT-ing, and we defined the 5 steps below:
1. Set your priorities as categories, pinpointing which priorities/categories will consume your time, energy, and often are also your finances
2. Set a specific target/aim for each category,
3. Place a person responsible for each goal, accountable together with you
4. Set one or two new skills you will learn to achieve the goals of the categories,
5. Calendar and act!


Episodes 29:
ACT-ing, acting now on how much we have planned so far, no perfection needed!
-Should we act on what lesson we plan and how long do we have to think well about making no mistakes?
-Two groups based on planning and super planning and the child’s story that needs to customize their room
Human Resources Specialists who study and act and make mistakes, or those who plan in a great form?
Concrete case: Implement the 4th step of planning an excellent 2019
In your plan on the job category, the step you have set is: I will have set up a start-up at the end of 2019 where I will initially only invest my time and knowledge, i.e 2 hours every afternoon. Usually, according to my clients’ experience, this choice is related to their talents, their proper education as well as their work experience.
For this, you sit down and make the inventory starting with two platforms in mind: the real you today and the ideal you at the end of 2019, start looking at yourself doing what you are aiming for, think of it as you will see it happen.
-Market research for people who have already realized where you will go with your idea
(the Manhattan phenomenon vs the roadside standards in your neighborhood)
-Choose 12 competencies and select 2-3 according to the points’ evaluation
-Prioritize which helps to attain first from the time it takes to implement your idea
-Start the (self) education (at first, look for free of charge) and join the network to enter the market to learn
(patience, and keep a 10 to 1 request/acceptance)
-Take a calendar when you will give your time and make your smartphone serve you!
-Make this way through every step in episode 28 or written above, write them down and make use of the calendar in your smartphone
Success!

Kam kënaqesi sot të flas me ju në këtë pjesë të tretë për planifikimin për vitin 2019
Mua si person, më pëlqen të bëj plane, dhe për shumë vite, në fund të dhjetorit bëj agjërim dhe lutje për planet që kam vënë në letër, më pëlqen të di më përpara se çfarë po bej e ku po shkoj, perse dal nga shtëpia dhe shpesh punoj orët deri ne oret e vona, apo pse shpesh udhëtoj dhe lodhem dhe mund të ngaterroj trenat nga lodhja. Por kjo më ka shërbyer shumë në punën time dhe në jetën time, sepse e filloj vitin me një mirënjohje te madhe që sa kisha planifikuar në vitin 2018, Perëndia mi bëri të mundura dhe e di qe në fillim se ky vit do të jetë më i miri për mua dhe kam inkurajimin të ndaj me te tjerët cfare me ka ndihmuar mua e klientet e mi, si sot ne kete pjesë te punës në këtë podkast,
Planifikimi në tre podkaste, nje permbledhje shkurt e atyre 27 e 28 dhe kalimi normal te 29:

Episodi 27: Qëllimi ishte planifikimi në parim i vitit, kujtoj se pikat kryesore ishin:
1.percakto objektivin profesionalisht (artikulo si do ta kesh vitin qe vjen ne kujtese, si do t’a kujtosh)ku do te arrish,komunikoje te njerezit qe jane te rendesishem per ty dhe vepro, mos rri shume mbi cfare ke menduar, ndihmese ishte pyetje: cfare dua qe te me zgjidhe 2019?
2 percakto objektivin personalisht. E njeta rruge por pyetja ndihmese ishte: cfare duhet te shtoj si dije, si aftesi dhe praktike une si person me qellim qe te realizoj ate qe dua profesionlaisht me synimin baze te kem nje jete me te plotesuar shpirterisht, fizikisht e emocionalisht

Episodi 28: 5 hapat ne vënien perpara te zbatimit të ketyre dy objektivave me synimin: : për të pasur një të 2019 të shkëlqyer, vitin më të mirë ndonjëherë duke vepruar/ACT-ing, dhe percaktuam :
1. prioritetet tuaja ne kategori, dhe ndaji prioritett e tua ne kategori qe do te te marrin Kohen , energjine tende dhe shpesh po jp gjithmone edhe financat e tua
2. vendosjen e një synimi specifik për cdo kategori,
3. vendosjen e një personi qe sebashku me ty eshte përgjegjës për secilin synim,
4. vendosjen e një ose dy aftësive të reja që do të mësoni për të arritur synimet e kategorive,
5. Kalendarizoje dhe vepro!

Episodi 29: ACT-ing, te vepruarit tani mbi sa kemi planifkuar, pa pritur planifkimin perfekt!
– A duhet te veprojme mbi cfare mesojme e planifikojme dhe sa kohe na duhet te mendohemi mire per te mos bere gabime?
– Dy grupet sipas qendrimit ndaj planifikimit dhe super planifikimit dhe fabula e femijes qe duhet te rregulloje dhomen e vet
Specialiste te Burimeve Njerezore qe studiojne dhe veprojne e gabojne, apo ata qe planifkojne ne forme te shkelqyer?
Zbatimi I hapit te 4 tert te planifikimit te nje 2019 te shkelqyer
Rast konkret:
Nese ne planin tend ne kategorine e punes, hapi qe ke percaktuar eshte : te kem ne fund te 2019 nje punen time ne llojin e start up ku fillimisht do fus vetem njohurite e mija dhe Kohen, pra 2 ore cdo mbasdite. Zakonisht, sipas pervojes me klientet e mij, kjo zgjedhje eshte e lidhur me talentin dhe shkollimin e tyre te mirefillte si dhe me pervojen e e punes.
Per kete, ulem dhe bej inventarin duke u nisur thjesht fare nga dy platforma: ajo reale ku jam sot dhe ajo ideale ku do jem ne fund te 2019, fillo te shohesh veten duke e bere ate qe po synon, qe po e jeton, po e zbaton.
-Kerkim tregu per persona qe tashme jane te realizuar aty ku do te futesh ti me idene tende
(fenomeni “Manhaten” dhe standartet e cepit te rruges ne lagje)
-Percakto 12 kompetencat qe te duhen dhe perzgjidh 2-3 sipas vleresimit pikesor
-Priorotizoje edhe nga koha qe te duhet per zbatimin e idese tende
-Gjej burimin (ne fillim pa kosto) gam und t’a marresh dhe network te hysh ne treg ta mesosh
(durim, dhe mbaj nje kerkese 10 me 1)
-Hidhe ne kalendar kur do japesh kohen tende dhe bej qe telefoni yt inteligjent te te sherbeje!
-Merre cdo hap sipas episodit 28 dhe bej rrugen e mesiperme, shkruaji dhe kalendarizoi
Sukses!

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login