Ep #52 Pesë pengesat më të mëdha për sukses në karrierë?

Cila është arsyeja pse shumica e njerëzve, megjithëse përpiqen shumë, nuk mund të shkojnë përtej planifikimit të suksesshëm të karrierës së tyre në zbatim, pra me sukses, në realizimin e planit të tyre?

Cilat janë arsyet pse shumica e ndërmarrjeve të reja, brenda vitit të dytë, dështojnë plotësisht?

Nëse i rendisim pesë arsyet që më pengojnë drejt suksesit, si mund t’i vendosim ato në një drejtim tjetër, ku fillojmë t’i kthejmë në zakone të mira që na ndihmojnë të arrijmë?

Ju mund të na ndiqni si miq klientë nga faqja jonë, në www.emi-cc.com/services ose në webinaret tona të lira ku ju mund të regjistroheni duke dërguar një kërkesë me e-mail tek emi-cc@emi-cc.com

Mendimet dhe idete tuaja mbi pengesat tuaja kryesore, jane mese te mirepritura, po ne te njejten adrese emaili.

Episode 52

What is the reason why most people, though struggling hard, can not go beyond the successful planning of their career in implementation, ie successfully, in the realization of their plan?

What are the reasons why most new ventures, within the second year, fail completely?

If we list the five reasons that most hamper us towards success, how can we put them in a different direction, where we begin to turn them to good habits that help us succeed?

You can follow us as client-friends from our site, at www.emi-cc.com/services or on our free webinars where you can register by sending an email request to emi-cc@emi-cc.com

Your thoughts and opinions are most than welcome, 🙂

Miqesisht,

Elida

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login