Podcast Episodi #13 Frikë nga Vetë Punësimi? / Fear from Self-employment? Miqesisht, Elida


Yes, in the questionnaire in Episode 12 the figures speak themselves: the youth fear self-employment! Without generalizing it, I share
(1) some of the reasons that our young clients articulate as bases of this fear
(2) some strategies /skills to get in order to overcome these fears -success guaranteed as per our experience with our program
(3) one A.C.T exercise as a tool to get you ready to start seriously giving a try to your idea of entrepreneurship

More on our individual training program at http://emi-cc.com/certification/

Po, në pyetësorin në Episodin 12 figurat flasin vetë: të rinjtë kanë frikë nga vetëpunësimi! Pa përgjithësuar atë, unë ndaj
(1) disa nga arsyet që klientët tanë të rinj artikulojnë si baza të kësaj frike
(2) disa strategji / shkathtësi për të marrë në mënyrë që të tejkalohen këto frika – suksesi i garantuar sipas përvojës sonë me programin tonë
(3) një ushtrim A.C.T si një mjet për t’ju bërë gati të filloni seriozisht duke u përpjekur për idenë tuaj të sipërmarrjes

Me shume ne http://emi-cc.com/certification/

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login