Podcast Episodi #14 Me Anxhelen Miqesisht, Elida

In this interview with a dear friend and successful client, Ms. Anxhela Vrioni, you can find:
(a) some sentences with Anxhela’s introduction (schooling, work experience, training with our program PTTP
(b) her business now and how she knows this is what she knows she will do in life
(c) the steps that took her where she is now
(d) some of the daily routines that make her productive and effective
(e) what is the best source for her inspiration at work
(f) what was the best advice she’s got lately
(g) why did she decide to stay in Albania? The pros and cons for her
(h) for the decision-makers in Albania today, if they want to help the young entrepreneurs like her, she has one plea to make…
(i) for the young people who want to start a business or as a freelancer she has one word only…
Extra questions:
What “money” represents for her is…
The worst work she did for the sake of earning a living is…
The values without which she can not live are…
Family for her is …..
In the next 10 years, she sees herself as …
Training for the labor market she defines as two rails of…
Her biggest belief that pushes her every day is …
You find her marketing services under her logo “AdVisor Mrkg” and you can contact her at vrionianxhela@gmail.com

Në intervistën me një mike dhe një kliente të suksesshme, znj. Anxhela Vrioni ju mund të gjeni:
(a) disa fjali prezantuese per Anxhelen (shkollimi, përvoja e punës, trajnimi me programin tonë PTTP)
(b) Biznesi i saj tani dhe si e di se kjo është ajo që do ta bëjë në jetë
(c) hapat që e kanë marrë deri ku është tani
(d) disa nga rutinat e përditshme që e bëjnë atë produktive dhe efektive
(e) cili është burimi më i mirë për frymëzimin e saj në punë
(f) cila ishte këshilla më e mirë që ajo ka marrë kohët e fundit
(g) pse vendosi të qëndrojë në Shqipëri? Arsyet pro dhe kundër për të
(h) për vendimmarrësit në Shqipëri sot, nëse duan të ndihmojnë sipërmarrësit e rinj si ajo, ajo ka një lutje për të bërë …
(i) për të rinjtë që duan të fillojnë një biznes apo si një freelancer ajo ka vetëm një fjalë …
Pyetje shtesë:
Çfarë përfaqëson “paraja” për të është …
Puna më e keqe që bëri për hir të fitimit të jetesës është …
Vlerat pa të cilat ajo nuk mund të jetojnë janë …
Familja për të është …..
Në 10 vitet e ardhshme, ajo e sheh veten si …
Per trajnimin për tregun e punës që ajo përcakton si dy shina të rendesishme jane…
Besimi i saj më i madh që e shtyn çdo ditë është …

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login