Ep #45 I Varfer kur Pasuria Jote Eshte Vetem Rroga?- pj 3

What do we learn in the schooling system for money management?
Nothing
Nothing
Nothing and none tell you what your earthly wealth consists of.
That our strongest commodity is not just the salary or their material possessions, but the greatest asset remains our time and energy, the talents and the abilities, that when used well, bring the other financial earnings
And we may know a lot about drafting plans, budgeting, but the vital skills to administer what we have, that in the majority come as life lessons, as lessons that if the family has failed to pass to the youngsters, they will have to learn them by the hard way
What we have learned and share now: what comes out of the poor preparation to better administer the income and all possessions, the result: a livelihood with low levels of living, lack of aspirations, which then brings low expectations, translated in a low level of trying to change for the best in our career.
Çfarë mësojmë në sistemin e shkollimit për menaxhimin e parasë?
asgjë
asgjë
Asgjë dhe askush nuk ju tregojnë se nga çfarë përbëhet pasuria juaj tokësore.
Se pasuria jonë më e fortë nuk është vetëm paga apo pasuria jone materiale, por pasuria më e madhe mbetet koha dhe energjia jonë, talentet dhe aftësitë, që kur përdoren mirë sjellin të ardhurat e tjera financiare
Dhe ne mund të dimë shumë për hartimin e planeve, buxhetime, por aftësitë vitale për të administruar atë që kemi, që në shumicën e rasteve vijnë si mësime të jetës, si mësime që nëse familja nuk ka arritur të kalojë tek të rinjtë, ata do të duhet ti mësojnë ne menyren me te vështirë
Ajo që kemi mësuar dhe ndarë tani: çfarë del nga përgatitja e dobët për të administruar më mirë të ardhurat dhe të gjitha zotërimet, rezultati: një jetesë me nivele të ulëta jetese, mungesë aspiratash, që pastaj sjell shpresa të ulëta, të përkthyera në një nivel të ulët te përpjekjes për të ndryshuar për të mirë karrierën tonë.

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login