Ep # 58 Puna jonë me një Profesioniste në Udhëkryq Karriere? (PTTP)


The Labor Market Training Program (PTTP) is a program that is customized to the needs of each individual working in person, one by one, or online via “Coaching with Elida ” ((http://emi-cc.com/emiclientarea/))
The aim is to equip each person receiving the program with income-enhancing mechanisms and instruments, with a newly created professional long-term portfolio and a fuller lifestyle of giving back to society.
More at http://emi-cc.com/services/
Programi i Trajnimit të Tregut të Punës (PTTP) është një program i përshtatur me nevojat e secilit individ që merr coaching me Eliden (http://emi-cc.com/emiclientarea/) personalisht, një nga një, ose online nga interneti. Qëllimi eshte të pajisjes së secilit person që merr programin me mekanizma dhe instrumente për rritjen e të ardhurave, me një portofol profesional afatgjatë të krijuar rishtazi per te dhe një mënyrë jetese më të plotë duke i dhënë mbrapsht shoqërisë.
Me shume ne http://emi-cc.com/sq/services/

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login