Podcast Episodi #12 Vetë Punësimi / Self-employment Miqesisht, Elida

Is self-employment liked by Albanians? In the podcast you find the answers to the questionnaire I did via Facebook, exactly to these questions:
1. Why would you work for the state?
23 % say they would work for the security of this job
0% say that working for the state means anything to them (so much for being a civil servant:-))
23% of the respondents do not know if they want to work for the state or not. 56% of them all write comments about this questions and they seem to highlight a lack of respect for the people that work for the state at the moment.
2. Why would you work in the private sector?
12% of the respondents say working for self, brings security
34% say working in the private sector has a meaning for them
12% do not know if they would choose to work in the private sector or not
3. Under what circumstances would you build your business?
45% respond by saying that by having a security, as a precondition, they would go to create their business
23% agree that they would too start their business if they would have the financial means
Interestingly here, 0% say that that do not know what to do (as compared to the second question)
It is very interesting and somewhat sad (for me) to see these figures that represent a part of the behavior of the youth in Albania. At the same time, it should help us to take action to build systems and support our the youth towards employment.
There are very interesting answers collected for the above questions (you can see the exact cards with the figures in the video in youtube, but I do think that we need to build platforms that support young people to try their ideas and not use/lose their family money. A link I found interesting to share ( and I do not have any interest in doing this :-), like Albanians, we would question that). Please go and check www.aftesi.info
As part of our work, we train individuals and teams that want to develop their entrepreneurial skills and open their business as one of the three columns of our tool, PTTP. For whoever is interested, we start the training for the Human Resources which is made of 6 months, working one full Saturday and coaching and supporting the other three weeks for the implementation of what is explained during our Saturday together as a group. Please see more at: http://emi-cc.com/certification/

A është i pëlqyer vetëpunësimi nga shqiptarët? Në podcast ju gjeni përgjigjet për pyetësorin që bëra nëpërmjet Facebook-ut, pikërisht për këto pyetje:
1. Pse do të punonit për shtetin?
23% thonë se do të punonin për sigurinë e kësaj pune
0% thonë se puna për shtetin nuk do të thotë ndonjë gjë për ta (aq me shumë për të qenë një nëpunës civil :-))
23% e të anketuarve nuk e dinë nëse duan të punojnë për shtetin apo jo. 56% e tyre shkruajnë komente për këtë pyetje dhe duket se nxjerrin në pah mungesën e respektit për njerëzit që punojnë për shtetin në këtë moment.
2. Pse do të punonit në sektorin privat?
12% e të anketuarve thonë se punojnë për veten, sjell siguri
34% thonë se puna në sektorin privat ka një kuptim për ta
12% nuk ​​e dinë nëse do të zgjedhin të punojnë në sektorin privat apo jo
3. Në cilat rrethana do të ndërtonit biznesin tuaj?
45% përgjigjen duke thënë se duke pasur një siguri, si parakusht, ata do të shkonin për të krijuar biznesin e tyre
23% janë dakord se edhe ata do të fillojnë biznesin e tyre nëse do të kishin mjetet financiare
Interesante këtu, 0% thonë se nuk dinë se çfarë të bëjnë (krahasuar me pyetjen e dytë)
Është shumë interesante dhe disi e trishte (për mua) të shoh këto shifra që përfaqësojnë një pjesë të sjelljes së të rinjve në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, ato duhet të na ndihmojë të ndërmarrim veprime për të ndërtuar sisteme dhe për të mbështetur të rinjtë tanë drejt punësimit edhe që të provojnë idetë e tyre dhe të mos përdorin / humbin paratë e familjes
Një lidhje që kam gjetur interesante për të ndarë (dhe unë nuk kam asnjë interes për ta bërë këtë :-), si shqiptarë, do ta benim pyetjen nese une fitoj gje nga rekomandimi :-)). Ju lutem klikoni dhe kontrolloni www.aftesi.info nese shihni interes ne kete thirrje.
Si pjesë e punës sonë, ne trajnojmë individë dhe grupe që duan të zhvillojnë aftësitë e tyre sipërmarrëse dhe të hapin biznesin e tyre si një nga tre kolonat e programit tone, PTTP. Për këdo që është i interesuar, ne fillojmë trajnimin pas dy javesh për Burimet Njerëzore që është bërë prej 6 muajsh, duke punuar një të shtunë të plotë dhe stërvitje dhe duke mbështetur tre javët e tjera për zbatimin e asaj që shpjegohet gjatë së shtunës tonë së bashku si një grup. Ju mirepres te rregjistroheni, shihni per më shumë në: http://emi-cc.com/certification/

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login