Podcast Episodi #15 Me Eligerten, Miqesisht, Elida


EMI – Coaching and Consulting is a company dedicated to providing ambitious people with educational and practical mechanisms and instruments to be fruitful in the work market. Our tool is PTTP (Programi i Trajnimit per Tregun e Punes) Here is another successful client of ours, Ms. Eligerta Dyrmishi that shares her story from firstly taking our program to the position she is now, as an HR manager of an over 100 employees and running a department of HR of four other colleagues. Her insights on the Albanian marketplace and her lessons learned, often the hard way, are worth listening to.
She will contribute with some links and other platforms that may help the interested to achieve their goals of finding a job and becoming great at it.
You can find her at dyrmishieligerta@gmail.com
We start this program either individually or in a group. The next group starting is on November 10, contact us at emi-cc@emi-cc.com to book a place or see www.emi-cc.com/certifications for more info

EMI – Coaching dhe Consulting është një kompani e dedikuar ndaj njerëzve ambiciozë per ti pajisur me mekanizma dhe instrumente arsimore dhe praktike për të qenë të frytshëm në tregun e punës. Mjeti ynë është PTTP (Programi i Trajnimit për Tregun e Punes) Ja një kliente tjeter e suksesshme e jona, znj. Eligerta Dyrmishi që ndan pervojen e saj qe kur mori programin PTTP dhe deri tani në pozicionin që ajo tani është, si një menaxhere e burimeve njerëzore ne nje kompani me mbi 100 punonjës dhe drejtimin e një departamenti të BNj nga katër kolegë të tjerë. Vështirësitë e saj në tregun shqiptar dhe mësimet e saj të mësuara, shpesh në rrugën e vështirë, ia vlen të dëgjohen.
Ajo do të kontribuojë me disa lidhje dhe platforma të tjera që mund të ndihmojnë të interesuarit për të arritur qëllimet e tyre për të gjetur një punë dhe për tu bërë e mrekullueshme në të.
Ju mund t’a kontaktoni në dyrmishieligerta@gmail.com
Ne e fillojmë këtë program individualisht cdo muaj ose në një grup qe vazhdon 6 muaj. Grupi tjetër që fillon është më 10 nëntor, na kontaktoni në emi-cc@emi-cc.com për të rezervuar një vend ose për të parë për më shumë informacion tek www.emi-cc.com/certifications

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login