Podcast Episodi #17 Me Stelen, Miqesisht, Elida

I met Stela in 2013, she was graduating from a MBA in one of the well- known universities in the country. after an environmental engineering bachelor. We met in the church and she approached me with the need to “know better how to go for a career”.

Little did we know, she and I, that from uncovering her talents, her career would take a way that would surprise us all. Surprising not only for immediate” jump in career height”, but also for the particular field she was entering, the fashion field! She chose three areas as the “lanes of her career highway”, as we call them in our training program; she devoted herself wholeheartedly towards two internships for her two first chosen fields in two already up and running practices of the chosen fields that she had in her planned “career lanes”. Within the first 20 days in practice in a fashion studio of one well-known stylist, she realized that what she wanted to do was exactly this, to become a stylist and to create her brand.

It has not been easy as a road, but seeing the work of Stela and her cute “Maison” so far, I realize the road has been beautiful and worthy, as per her words.
And fashion has no state borders, especially with the current digital world, to develop its business and its personal brand as a stylist, editor, and curator in Albania, for Stela, it is a blessing.
Knowing her work ethics, I wish to see her soon developing her career wings to fly over the Adriatic and Atlantic, where the big battle fashion happens 
I wish to enjoy the conversation as much as I did 🙂

Kam takuar Stelen në vitin 2013, ajo po diplomohej nga një Master ne Biznes në një nga universitetet më të njohura në vend pas një bachelori të inxhinierisë mjedisore. Ne u takuam në kishë dhe ajo më afrua me nevojën për të “ditur më mirë se si të organizohem per tregun e punes”.
Pak e dinim ne, ajo dhe unë, që nga zbulimi i talenteve të saj, karriera e saj do të merrte një rrugë që do të na habiste të gjithëve.
Çuditëse jo vetëm për “kërcim në lartësi karriere” të menjëhershme, por edhe për fushën e veçantë që ajo po hynte, fushen e modës!
Ajo zgjodhi tre zona te tregut te punes si “korsi të autostradës së karrierës së saj”, siç i quajmë ato në programin tonë të trajnimit; dhe ajo u përkushtua me gjithë zemër ne dy internshipe për dy zonat e saj të para të zgjedhura në dy biznese tashmë ekzistuese dhe të suksesshme sipas “korsive te karrierës” të saj të planifikuar.
Brenda 20 ditëve të para në praktikë në një studio të modës të një stilisteje të mirënjohur ne kryeqytet, ajo kuptoi se ajo që donte të bënte ishte pikërisht kjo, të bëhej stiliste dhe të krijonte markën e saj.
Nuk ka qenë e lehtë si rrugë, por duke parë punën e Stelës dhe “maison” e saj të bukur deri më tani, e kuptoj se rruga ka qenë e bukur dhe ia ka vlejtur, sipas fjalëve të saj.
Dhe Stela zgjedh t’a zhvilloje ne Shqiperi biznesin e saj edhe pse moda nuk ka kufij shtetërore, veçanërisht me botën e tanishme digjitale, duke zhvilluar biznesin e saj dhe markën e saj personale si stiliste, redaktore dhe kuratore mode.
Duke e ditur etikën e saj të punës se bashku me talentet, dëshiroj ta shoh te shpejte zhvillimin e krahëve të saj të karrierës për të fluturuar mbi Adriatikun dhe Atlantikun, ku ndodh edhe moda e madhe ! 
Uroj të kënaqeni me bisedën aq sa edhe une kur e kam bërë 🙂

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login