Podcast Episode #22 R U Smart with your people? Miqesisht, Elida

For the podcast in iTunes

 

Whoever is in business has a need to always better manage their people. Not everyone has the financial means to pay one human resources individual.

We try to fill this need. Which tasks are becoming a burden to you?

If you have someone that actually does this function among other tasks (normally the general secretary, the administration manager, etc.) we coach this person to better perform the HR function at the present workload, and prepare her/him for the future upcoming other aspects of getting the best out of the human asset in business.

If you have just started, and you have a one-or-two persons’ operation, still with the need to interview other people, make their contract, declare them online, train them, and sometimes fire them. We are here to fill in for your missing skills, we can coach you, on the business, facing and solving the problems as they come, one by one, but building you, the owner with the capability to run your business and raise someone from your people to take over the tasks of managing the people without losing the grip on the business.

We fill this need. How?

We may work with someone from your business one to one, on the whole spectrum of the human resources management. Nine modules, personalized to the talents of the person we coach and to the needs of the business as per growth strategy of the business. (If you don’t have a strategy, we assist you build one)

We can have one of your current staff join a team of HR professionals who take the course of six HR modules, one module per month, based on your business needs’ assessment and participant talent levels.

In this episode, my colleague Ornela and I are interviewed by a national TV journalist about what we offer for the development of human resources in Albania.

Whoever is interested in starting the training individually or in groups, write to emi-cc@emi-cc.com for your request. There is always room for dedicated customers who want to raise their revenues in their business through the good management and their staff development – that’s why we are in the market!

 

 

Kushdo që është në biznes ka nevojë të menaxhojë më mirë njerëzit qe ka. Jo gjithkush ka mjetet financiare për të paguar një individ të ndjeke burimet njerëzore.

Ne t’a plotësojmë këtë nevojë. Cilat detyra po bëhen barrë për ju?

Nëse keni ndonjë person që e kryen këtë funksion në mes të detyrave të tjera (normalisht sekretar/e e përgjithshme, administrator/e e administratës etj.), Ne e trajnojme/coach-im këtë person për të kryer më mirë funksionin e burimeve njerëzore brenda ngarkesës aktuale të punës dhe për ta përgatitur atë edhe per aspekte të tjera për të ardhmen e kompanise për të marrë më të mirën nga pasuria njerëzore në biznes.

Nëse sapo keni filluar, dhe keni një biznes me nje apo dy persona gjithe- gjithe, por qe ka filluar nevoja për të intervistuar njerëz të tjerë, tju bëni kontratën ,ti deklaroni ne shtet e në internet, ti trajnoni dhe ndonjëherë edhe ti pushoni, ti hiqni. Ne jemi këtu për të plotësuar aftësitë që ju mungojnë per keto procese, ne mund t’ju trajtojmë, direkt në biznes, duke përballuar dhe zgjidhur me ju problemet ne kohe reale, sipas mundesive tuaja, duke ndërtuar  pronarin ose dike qe ajo/ai cakton  me aftësinë për të drejtuar biznesin dhe për të marrë përsipër detyrat e menaxhimit të njerëzve pa humbur freret e biznesit.

Ne e plotësojmë këtë nevojë. Si?

Ne mund të punojmë me dikë nga biznesi juaj një me një, në të gjithë spektrin e menaxhimit të burimeve njerëzore. Nëntë module, të personalizuara për talentet e personit që trajnohet dhe për nevojat e biznesit sipas strategjisë së rritjes së biznesit. (Nëse nuk keni një strategji, ne ju ndihmojmë të ndërtoni një)

Ne mund të kemi një nga stafi juaj aktual të bashkohet me një grup profesionistësh HR që marrin kursin e gjashtë moduleve të HR-së, një modul në muaj, bazuar në vlerësimin e nevojave të biznesit dhe nivelin e talenteve të pjesëmarrësit.

Në këtë episod, kolegja ime, Ornela dhe unë, intervistohemi nga një gazetare e nje TV kombetar pikerisht per cfare ne ofrojme per zhvillimin e burimeve njerezore ne Shqiperi.

Kushdo qe eshte I intersuar te filloje trajnimin individualisht ose ne grup, shkruani ne emi-cc@emi-cc.com per kerkesen tuaj. Ka gjithmone vend per kliente te perkushtuar ndaj rritjes se te ardhurave permes mire-menaxhimit e zhvillimit te stafit- kjo eshte pse jemi ne treg!

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login