Podcast Episode #23 Interview in Bratislava? Miqesisht, Elida


It is a warm discussion actually between two friends, she is a Slovak academic that happens to be one of the best bankers!
A lot of lessons to learn from her on how to become a top-notch professional and raise a great family, in the time of the transition from a post-communist country to what Slovakia is today in EU.
I hope you enjoy it as much as I did while interviewing her!
Kjo është një bisede e ngrohtë në të vërtetë midis dy mikeshash, ajo është një akademike sllovake që ndodh të jetë një nga bankieret më të mira!
Shumë mësime për të mësuar prej saj se si të bëhesh një profesionist e klasit te lartë dhe të ngresh një familje të shkelqyer, në kohën e tranzicionit nga një vend post komunist në atë që Sllovakia është sot në BE.
Unë shpresoj që ju ta shijoni atë aq sa une gjatë intervistimit të saj!

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login