Podcast Episode #24 Protesta si komunikim i munguar? Miqesisht, Elida

EMI – Coaching and Consulting is a company dedicated to providing ambitious people with educational and practical mechanisms and instruments to be fruitful in the work market. One of our tools is A.C.T that stands for Articulate, Communicate and Take Action.
Taking a lesson from the ongoing protests of the students all over Albania, I discuss the question:
What happens when COMMUNICATION is missing?
In the analogy with the protests, (where their requests are clearly ARTICULATED, and the students have TAKEN to the streets), the missing link of the COMMUNICATION in the workplace, actually brings “protests” that clearly translate into employee disengagement, which brings lower levels of productivity and loss of key employees. These are issues we all face when studies show that the main reason why someone leaves her/his job is actually the lack of (proper) COMMUNICATION.
Is there any possibility that these protests should be avoided? Are there “mediators” to assist with the actual COMMUNICATION crisis between the students and the government?
Can we train our Human Resources people to assist with the COMMUNICATION issues in our businesses?
I believe yes! We have the tools and the mechanisms.
We can train and coach your HR people to do their job properly by ensuring through standardized processes the COMMUNICATION between direct supervisors and their supervised. We train your HR persons in individual or group packages on site and in our place. See for more at
http://emi-cc.com/certification/

EMI – Coaching dhe Consulting është një kompani e dedikuar për tiu siguruar njerëzve ambiciozë mekanizma dhe instrumente edukues dhe praktike për të qenë të frytshëm në tregun e punës. Një nga mjetet tona është A.C.T që qëndron për Artikulim, Komunikim dhe Veprim.
Duke marrë një mësim nga protestat e tanishme të studentëve në të gjithë Shqipërinë, unë ngre pyetjen:
Çfarë ndodh kur mungon KOMUNIKIMI?
Në analogji me protestat, (ku kërkesat e studenteve janë qartësisht të ARTIKULUARA dhe studentët KANE DALE në rrugë), hallka e munguar e KOMUNIKIMIT në vendin e punës, në të vërtetë sjell “protesta” që në mënyrë të qartë përkthehen në mosperkushtimin e punonjësve, ne nivele te ulta te produktivitetit dhe humbje te punonjësve kyc ne kompani. Këto janë çështje me të cilat përballemi të gjithë kur studimet tregojnë se arsyeja kryesore pse dikush e lë punën e tij është në të vërtetë mungesa e (duhur) e KOMUNIKIMIT me eprorin.
A ka ndonjë mundësi që këto protesta të shmangen?
A ka “ndërmjetësues” për të ndihmuar në krizën aktuale të KOMUNIKIMIT ndërmjet studentëve dhe qeverisë?
A mund t’i trajnojmë njerëzit e Burimeve Njerëzore për të ndihmuar në çështjet e KOMUNIKIMIT në bizneset tona?
Unë besoj po! Ne kemi mjetet dhe mekanizmat.
Ne mund të stërvitim dhe trajnojme njerëzit tuaj te Burimeve Njerezore për të bërë punën e tyre siç duhet duke siguruar nëpërmjet proceseve të standardizuara KOMUNIKIMIN ndërmjet mbikqyrësve të drejtpërdrejtë dhe të vartesve te tyre. Ne trajnojmë personat tuaj të HR në paketa individuale ose grupore në vendin e punes ku jini ose në zyrat tona. Shihni për më shumë në
http://emi-cc.com/certification/

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login