Podcast Episode #25 Puna-nder e detyre si ne kohen e Enverit? Miqesisht, Elida


 

Çfarë duan vërtet studentët në protestën e tyre, po dhe ata që janë protestues pasivë?

Nëse lexohen brenda linjave të kërkesave dhe gjatë bisedave të tyre (si përfaqësues joformalë të grupit të madh, por shumë të zëshëm dhe të artikuluar mirë) ata duan këto:

Ata duan të jetojnë më mirë
Ata duan të mësojnë në kushte të mira
Ata duan të punojnë në kushte të mira dhe  në profesionin e studimeve të tyre
Ata duan një të ardhme si e gjithë Evropa.
Ata duan veprime, jo fjalë boshe pa vepra,
Ata duan të ndërtojnë dhe të jetojnë me dinjitet, me një pagesë të mirë, jo cikerrima
Ata duan të kenë sukses dhe të perceptohen si të suksesshem
Dhe çfarë saktësisht bëjnë ata, e shprehen studentët e Tetovës dje në një tubim solidarizimi me studentët e Tiranës: “sa të plotësohen kushtet, deshirat tona jane kalbur”
Me pak fjalë ata duan: PUNA ME DINJITET SI TË GJITHË EUROPIANET

Cilat janë modelet e punës dhe heronjtë e vendit tone, ku ky brez është duke u rritur dhe edukuar, dhe cilat janë modelet e punës dhe heronjtë e Evropës?

Unë mendoj se ka disa klishe të ushqyera nga:
• Tregu i shqyer i punës në këto 30 vjet të tranzicionit që erdhi
• Pas një eksperimenti shumë të diskutueshëm masiv të komunizmit prej 50 vjetësh, para tranzicionit.

Unë besoj se në këto dekada, pothuajse një shekull, dhe mendimet që janë ngulitur në kokën tonë si te vërteta, mund të jenë shumë të diskutueshme.

Më lejoni të ndaj disa ide, ndërsa e kuptoj të vërtetën për punën në atë që të rinjtë thonë këto ditë në protestë, nervozë apo jo nervozë, në studiot televizive apo në rrugët apo takimet e auditorit me kryeministrin, ku stili i ndryshëm e komunikimit të dy paleve ishte i dallueshem
Për shembull, duke folur për punën dhe mënyrën se si behet puna, unë mund ta kuptoj z. Edi Rama si një person që mund të përdorë çdo mjet komunikimi kur flet, por kur ai vendos “kapelen” e Kryeministrit shqiptar, mendoj se nuk ka vend për ironi ose arrogancë edhe pse ndonjëherë durimi i tij është vënë ne prova te forta nga disa njerëz. Në fund të ditës, njerëzit që janë përballë tij janë ata që e kanë zgjedhur atë për t’iu shërbyer atyre.
Nëse, si person, pavarësisht nga qëllimi i tij i sinqertë për zgjidhjen e çështjeve / kërkesave të ngritura nëpërmjet një dialogu, nuk ka aftësitë e komunikimit me studentet, ndoshta ai nuk është ai që duhet ta bëjë këtë pjesë të punës së zyres se kryeministrise dhe ai duhet te dërgoje dikë të shquar për dëgjim aktiv, të pajisur me atë që duhet për të mos shtuar me moskomunikimin problemet që janë për zgjidhje në dialog. Ne po flasim për punën e tij si një përshkrim pune, pavarësisht se ne kete pozitë qe është, është një model që po krijohet dhe vihet përpara këtij brezi të ri për të ndjekur.

Më shumë nëse i jepni një dëgjim podcastit 🙂

Idetë tuaja vërtete te mirëpritura.

 

What do students really want in their protest, yes, and those who are passive protesters?

 

If one reads within the lines of the requests and during their conversations (as informal representatives of the big group, but very vocal and well-articulated) they will understand these:

 

They want to live better

They want to learn in good conditions

They want to work in good conditions and possibly in the profession of their studies

They want a future like the whole of Europe.

They want actions, not empty words without deeds,

They want to build and have a life with dignity, with decent pay, no peanuts

They want to succeed and be perceived as successful

And what exactly are they do, they want as the students of Tetovo wrote yesterday in a gathering of solidarity with the students of Tirana: “waiting for the conditions to improve, our desires got rotten”

In a few words they want: A WORK WITH DIGNITY AS ALL THE EUROPEANS

 

What are the relevant work patterns and heroes of the country where this generation is being raised and educated, and what are the work models and the heroes of Europe?

 

I think there are some clichés nourished by:

  • The torn labor market in these 30 years of transition that came
  • After very controversial mass experimentation of communism of 50 years before the transition.

I believe that in these past decades, almost a century, and the thoughts that are embedded in our heads as truth can be very controversial. Allow me to share some ideas as I understand the truth about the work as per what the youngsters say these days in the protest, nervous or not nervous, in the television studios or in the streets or auditorium meetings with the prime minister, where the different style of communication of the two parties was striking.

For example, talking about the job and how the work is done, I can understand Mr. Edi Rama as a person to use any means of communication when speaking, but when he puts on the cap of the Albanian Prime Minister, I think there is no place for irony or arrogance though sometimes his patience is put by some people in a very trying position. At the end of the day, the people facing him are the ones who have chosen him to serve them.

If he as a person, regardless of his sincere intention to resolve the issues/requests raised through a dialogue, does not have the skills of communication with the students, perhaps he is not the one who has to do this part of the work of the prime minister’s office, and he sends someone  distinguished for active listening, equipped with what it takes to not add to the problems that are for solution in dialogue. We are talking about his work as a job description, no matter which position it is, this is a model that is being created and put in front of this young generation to follow…

More if you give a listen to the podcast:-)

Your ideas really welcome.

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login