Ep #28: 5 Steps to Plan a Fabulous 2019!


ACT-ing to get a great 2019, the best year ever, here are five steps to plan a fabulous year:
a- Put your priorities in categories,
b- Set a specific goal for them,
c- Appoint a person jointly responsible for each goal,
d- Set one or two new skills you will learn to achieve the goals of the categories,
e- Calendar them and take action!

ACT-ing për të pasur një të 2019 të shkëlqyer, vitin më të mirë ndonjëherë:
a- Vendosni prioritetet tuaja si kategori,
b- Vendosni një synim specifik për cdo kategori,
c- Caktoni një person të përbashkët përgjegjës për secilin synim,
d- Vendosni një ose dy aftësi të reja që do të mësoni për të arritur synimet e kategorive,
e- Kalendarizoje dhe vepro!

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login

X