Ep #31 How to Enter the Work Market in FinTech (IT+Finance)?


In a meeting with the Albanian Consultants, I had a chat with Linda Shomo, whom I knew by far that was the founder and CEO of Easypay in Albania. What struck me most in this casual chat, with many other voices overpowering her quiet voice, was her ideas about the work market here in Albania.
More concretely, she was speaking about the “unwelcome” that was given to a colleague. As soon as he had finished his presentation on coming back from the USA with the aim of “working in Albania”, someone from the group spoke his mind out loudly by saying practically that he felt sorry for this guy coming back and that he would follow in the steps of disappointment with what he would find in the market place.
So Linda was saying: “I don’t know why do they have to discourage the guy, of course, it will be difficult for him, but where in the world is it going to be easier? In my experience, I have found Albania difficult indeed, but I would not change it with anywhere. And it is a pity that the young professionals coming from Economics and IT education leave Albania without thinking twice, the opportunities with the digital revolution, are as big here as in the world!”
That was actually enough to ask her to share these ideas for you in the podcast too. Graciously she agreed, and here is the output. In this interview with her we discuss:
-how to find your passion in the work market
-how to plan and start your career plan in the field of economics and IT
-how to go from planning big to working small steps towards your success
-how to parent well with the aim of creating the right path for our children
These and more can the young students and graduates from economics and IT education find in:
See http://www.easypay.al/

Home

Në një takim me Konsulentët Shqiptarë kam pasur një bisedë me Linda Shomo, të cilën e njihja si themeluese dhe CEO e Easypay në Shqipëri. Cfare me beri pershtypje te ajo në nje bisedë të rastësishme, me zërin e saj të qetë, mes shumë zërash të tjerë që mbizotëronin, ishin idetë e saj për tregun e punës këtu në Shqipëri. Më konkretisht, ajo po fliste për “mosmirepritjen” që iu dha një kolegu. Sapo ai mbaroi prezantimin e tij se sapo qe kthyer nga SHBA me qëllim të “punoje në Shqipëri”, dikush nga grupi foli me zë të lartë duke thënë praktikisht qe ai ndihej keq për këtë djalë që po kthehej dhe se ai do të ecte në hapat e zhgënjimit qe ai vete kish gjetur në tregun shqiptar te punes.
Pra, Linda po thoshte: “Nuk e di pse ata duhet ta dekurajojnë djalin, natyrisht, do të jetë e vështirë për të, por ku në botë do të jetë më e lehtë? Në përvojën time, unë e kam gjetur të vështirë Shqipërinë, por unë nuk do ta ndryshoja me askund. Dhe është për të ardhur keq që profesionistët e rinj që vijnë nga ekonomia dhe arsimi IT largohen nga Shqipëria pa menduar dy herë, mundësitë me revolucionin dixhital janë aq të mëdha sa ne gjithe botën edhe ketu!”
Kjo ishte në fakt e mjaftueshme për t’i kërkuar asaj për të ndarë këto ide për ju në nje podcast. Me mirësjellje ajo ra dakord, dhe këtu është produkti:-). Në këtë intervistë me të diskutojmë:
– si t’a gjeni pasionin tuaj në tregun e punës
– si të planifikoni dhe të filloni planin tuaj të karrierës në fushën e ekonomisë dhe IT-së
– se si të shkoni nga planifikimi i madh për të punuar me hapa të vegjël drejt suksesit tuaj
– sa të jeni prind i koheve tona edhe me qëllimin e krijimit të rrugës së drejtë te karrieres për fëmijët tanë
Keto dhe më shumë studentët e rinj dhe të diplomuarit nga ekonomia dhe arsimi IT mund të gjejnë per profesionin e tyre të ëndrrave dhe nje rruge per te provuar per aty:

Kryefaqja

Home

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login