Ep #32 Video on 4 Lies regarding Work/ 4 Gënjeshtra për Punën


Okay, my friends, today I will talk about some untruths, or better, lies about the work, and see how when we treat them as true, we damage our careers and the quality of life.
I will relate to my work experience, and to the lies that may be related to the profession of a coach and refer to examples from the work with our clients. In a company like ours,(EMI – Coaching and Consulting) where ‘coaching’ and ‘consulting’, or training and consulting are selected and used as ‘tools to help individuals and teams excel in their professional potential by bringing a fuller personal life’.
As a profession, it is relatively new, and many people ask different questions, often with the curiosity for a new thing. And often the perception of this work is far from true, but I see these same wrong perceptions for the work in general that I try to bring to your attention in this episode. You can call them wrong perceptions or the wrong assumptions, but in reality, I think they are lies we are taught about the work we do. And depending on how we perceive and build expectations from the work we do, that is how we perform and then suffer the consequences of our efforts in a job not meeting our expectations. In other words, these wrong perceptions/ expectations are the lies we often believe about our job:
It should give us:
1. Full financial coverage
2. Meaning of what we do in life
3. Wonderful relationships with our peers and our superiors
4. And it should be definitely in the field of our first graduation

This generally is a utopian idea.
We may not necessarily like the work that provides us with the material goods, that pay our bills, and if it happens that you have all these four expectations fulfilled as all in one, it is a great blessing. But the message that I am trying to pass is that each of us adults, should get out there in the work market and contribute to the wellbeing of the family, liking or not the work we do. The other point to make is whether you like the work or not, your dedication must be great and controlled by you, under your control, aiming to justify your compensation and adding even more value.
It is only logical, that while you do that, immediately, start thinking and preparing for the work you aspire to have. This depends on how talented you are at a certain field and at what stage are your talents being trained into tradeable skills to use in the work market. But while you have the basic job, (as we call it in the PTTP program, the first pillar), you have the possibility to develop horizontally (trying to find another employer in the same industry) or create a venture (second pillar) using your talents and the current skills created. Here is also the value of volunteering your services (the third pillar) to a group of people who really do not have the means to pay. You do this work not expecting anything in return, This will give meaning to your life. On the other hand, this unpaid, volunteer job with beneficiaries people that do not pay you, but who are there to help with their feedback and actually give you a work market validation that we all need. This is how we strip our main basic job from all the extra expectations that are hard to achieve as all in one. This is priceless in value. You see and practice an aspiration, and you understand that by giving, you become richer
In the episode, we dwell more on a message from a listener that happened to be an old acquaintance of mine that asks specifically about the questions I raise and the lies that we cloth our basic work with.
Hope you enjoy listening and I am really looking forward to seeing what your experiences are related to your work,
Miqesisht, Elida

Mirë, miqtë e mi, sot do të flas për disa të pavërteta, ose më mirë, gënjeshtra për punën, dhe shikoni se si i trajtojmë ato si të vërteta, duke lene te na dëmtojmë karrierën tonë dhe cilësinë e jetës.
Duke e lidhur me përvojën time të punës, dhe me gënjeshtrat që mund të lidhen me profesionin e Coach/trajnerit dhe do i referohem shembujve nga puna me klientët tanë. Në një kompani si e jona (EMI – Coaching and Consulting) ku trajnimi/coaching dhe konsulenca përzgjidhen te përdoren si “mjete për të ndihmuar individët dhe ekipet që të shkëlqejnë në potencialin e tyre profesional duke sjellë një jetë më të plotë personale” .
Si një profesion, është relativisht i re dhe shumë njerëz bëjnë pyetje të ndryshme, shpesh me kuriozitetin për një gjë të re. Dhe shpesh perceptimi i kësaj pune është larg nga e vërteta, por unë i shoh këto si të njëjtat perceptime të gabuara për punën në përgjithësi që unë përpiqem të sjell në vëmendjen tuaj në këtë episod. Ju mund t’i quani ato perceptime të gabuara ose supozime të gabuara, por në realitet, unë mendoj se ata janë gënjeshtra që na mësojnë për punën që bëjmë. Dhe në varësi të asaj se si ne i perceptojmë dhe i ndërtojmë pritjet nga puna që bëjmë, kjo është mënyra se si ne kryejmë dhe pastaj i marrim pasojat e përpjekjeve tona në një punë që nuk i plotëson pritjet tona.
Me fjalë të tjera, këto perceptime / pritje të gabuara janë gënjeshtrat që ne shpesh besojmë në punën tonë:
Puna duhet të na japë:
1. Mbulimi te plotë financiar
2. Kuptimin e asaj që ne bëjmë në jetë
3. Marrëdhënie të mrekullueshme me kolegët po sidomos edhe me eprorët tanë
4. Dhe duhet të jetë patjetër në fushën e diplomimit tonë të parë

Kjo në përgjithësi është një ide utopike.
Ne ndoshta nuk mund të pëlqejmë punën që na siguron te mirat materiale, që paguan faturat tona dhe nëse ndodh që të kesh të gjitha këto katër pritshmëri të përmbushura, si të gjitha në një, është një bekim i madh. Por mesazhi që po përpiqem të jap është se secili nga ne të rriturit duhet të shkojë atje në tregun e punës dhe të kontribuojë për mirëqenien e familjes, duke e dashur apo jo punën bazike që bëjmë. Nga ana tjetër, nëse ju pëlqen puna ose jo, përkushtimi juaj duhet të jetë i madh dhe i kontrolluar nga ju, nën kontrollin tuaj, duke synuar që të justifikoni pagesen tuaj dhe duke shtuar edhe më shumë vlerë.
Është logjike vetëm që, ndërsa e bëni këtë, menjëherë te filloni të mendoni dhe të përgatiteni për punën që dëshironi të keni. Kjo varet nga sa të talentuar jeni në një fushë të caktuar dhe në cilën fazë janë talentet tuaja të trajnuara per te qenë aftësi të tregtueshme për t’u përdorur në tregun e punës. Por, ndërsa ju keni punën themelore (siç e quajmë në programin PTTP, shtylla e parë), ju keni mundësinë të zhvilloheni horizontalisht (duke u përpjekur per shembull të gjeni një punëdhënës tjetër në të njëjtën industri) ose të krijoni një sipërmarrje (shtylla e dytë) duke përdorur talentet tuaja dhe aftësitë aktuale të krijuara. Këtu është edhe vlera e shërbimeve vullnetare (shtylla e tretë) për një grup njerëzish që me të vërtetë nuk kanë mjetet për tju paguar. Ju bëni këtë punë duke mos pritur asgjë në këmbim, kjo do të japë kuptim për jetën tuaj.
Nga ana tjetër, kjo punë e papaguar, vullnetare me përfitues të njerëzve që nuk ju paguajnë, por që janë atje për te të ndihmuar me reagimet e tyre dhe ju japin vërtet një vlefshmëri të tregut të punës që të gjithë ne e kemi nevojë. Kjo është mënyra se si ia heqim punës kryesore, punes bazë të gjitha pritjet ekstra që janë të vështira për t’u arritur, të gjitha në një.
Kjo është e pakonceptueshme në vlerë. Ju shikoni dhe praktikoni një aspiratë, dhe ju e kuptoni se duke dhënë, ju bëheni më të pasur
Në episod, ne qendrojmë më shumë në një mesazh nga një dëgjuese që qellon të jetë një njohje e vjetër e imja që kërkon në mënyrë specifike te dije në lidhje me pyetjet që ngre dhe pritshmerite (gënjeshtrat) me te cilat ne veshim punën tonë themelore.
Shpresoj që ta pëlqeni por nese jo, me të vërtetë po pres ide te ndryshme tuajat, përvojat tuaja ne lidhje me percepsionet nee punën tuaj,
Miqesisht, Elida

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login