Ep #33 Why leave the USA for Albania? (part 1)


With Mrs.Eneida Gurja discussing her experience in the work market (part one)
We go over these points:
-studying in Albania or in the USA? What should be kept in mind if one can, financially afford to go and study abroad?
– working abroad and what should one keep in mind (as per her experience) to be looking for?
– ways of entering the work market in Albania after a period of 6 years being overseas?
In the upcoming part two, we deal with how to be successful in a market like Abania,
Me zonjën Eneida Gurja duke diskutuar përvojën e saj në tregun e punës (pjesa e parë)
Kemi kaluar se bashku këto pika:
-studimi në Shqipëri apo në SHBA? Çka duhet të mbahet në mend nëse dikush mund të përballojë financiarisht të shkojë e të studiojë jashtë vendit?
– puna jashtë vendit dhe çfarë duhet të mbajmë në mendje (sipas përvojës së saj) të kërkosh?
– mënyra e hyrjes në tregun e punës në Shqipëri pas një periudhe 6 vjeçare jashtë shtetit?
Në pjesën e ardhshme, pjesen e dyte flasimper mënyrën se si të jemi të suksesshëm në një treg si Shqiperia.

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login