Ep #36 Më Mirë i Papunë deri në Punën që Dua?


After a long, difficult and often costly education for you and your family, is it better to wait till you find the decent job, the right one for you?
Is it fair to work somewhere at an entry level in the labor market when your preparation is obviously for a higher level?
What can be called a decent job for you?
In this interview, I am sharing some thoughts. Your ideas are welcome, thank you

Pas një edukimi të gjatë, të vështirë dhe shpesh të kushtueshëm për ju dhe familjen tuaj, a është më mirë të prisni derisa të gjeni punë të mirë, të drejtë për ju
A është e drejtë të punohet diku në nivelin e hyrjes në tregun e punës kur përgatitja juaj është padyshim një nivel më i lartë?
Çfarë mund të quhet punë e mirë për ju?
Në këtë intervistë unë ndaj disa mendime.
Idetë tuaja janë të mirëpritura, faleminderit

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login