Ep #39 Five Scariest Reasons Why People Work in the Black Market in Albania


With the prestigious journalist, Dafina Hysa we discuss the latest findings of the World Bank, during March. It says among others that ‘Albania has transformed from one of the poorest countries in Europe to an upper-middle-income country. The country is implementing important reforms to revitalize growth and job creation while advancing the European Union integration agenda’.(https://www.worldbank.org/en/country/albania)
Five of the reasons why people in Albania chose to work in the informal work market as issues in our interview are:
• the fact that more than 10.000 new entries in the informal market in the last year;
• the trend of lowered unemployment (12%, the lowest in the last 27 years);
• the effect of the youngsters employed in the black market, be it in Albania or abroad;
• the need for law enforcement on all the employers and
• the education of the employees on their rights according to the labor law,
Me gazetaren prestigjioze, Dafina Hysa ne diskutojmë gjetjet më të fundit të Bankës Botërore per Shqiperine, gjatë muajit mars. Raporti thotë ndër të tjera se ‘Shqipëria është shndërruar nga një nga vendet më të varfra në Evropë në një vend me të ardhura të mesme. Vendi po zbaton reforma të rëndësishme për të ringjallur rritjen dhe krijimin e vendeve të punës ndërkohë që përparon agjendën e integrimit të Bashkimit Evropian. (Https://www.worldbank.org/en/country/albania)
Pesë nga arsyet pse njerëzit në Shqipëri zgjedhin të punojnë në tregun informal të punës, jane çështjet qe cekim në intervistën tonë:
• fakti që ka më shumë se 10.000 hyrje të reja në tregun informal në vitin e kaluar;
• trendi i uljes së papunësisë (12%, më i ulëti në 27 vitet e fundit);
• efekti i të rinjve të punësuar në tregun e zi, qoftë në Shqipëri apo jashtë saj;
• nevoja e zbatimit të ligjit për të gjithë punëdhënësit dhe
• edukimi i të punësuarve për të drejtat e tyre sipas ligjit të punës,

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login