Podcast Episodi #8 Në kërkim të një pune? Një ide nga maturantët në Sarandë pj 1 Miqesisht, Elida

Looking for a job? An idea from the high school graduates in Saranda…
In Saranda, south of Albania, during my holidays, I organized training sessions with the teenagers in one of the middle schools of the town, that is dear to me as I have taught for three beautiful years there. I really enjoyed managing the “English Club” at that time, too. Years were difficult in every other area, but the friendship we created with the students there and the experiences of publishing the “Gjimnazistet” monthly newspaper and the “debate campaigns” in the middle of the town, really count to make this place special to me.
In the training sessions with the youngsters, I learned two lessons that I want to share with you, a good one and a bad one:-). The good one has to do with the new phenomenon of self-employment during the (unfortunately, very short) touristic season, and the “employing” of their parents and family people by them. The bad news is that these kids, I think are taught to dream small and to aim for small things even when their talents are so obvious and striking. I only wish the parents ( and the school too, ) could help to assist them in starting the planning of their professional career according to their potential, not to the small limits confining often small communities. It is worth citing Oprah when she says: The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams”
What we offer for this service, is found at http://emi-cc.com/certification/

Ne kërkim të një pune? Një ide nga nga maturantët në Sarandë …
Në Sarandë, në jug të Shqipërisë, gjatë pushimeve të mia, organizova sesione trajnimi me adoleshentët në një nga shkollat e mesme të qytetit, që me është e dashur për mua sepse kam dhene mësim për tre vite te bukura atje. Me të vërtetë kënaqesha me menaxhimin e “English Club” në atë kohë. Vitet ishin të vështira në çdo fushë tjetër, por miqësia që krijuam me nxenesit gjate mesimdhenjes, gjate botimit te gazetës mujore “Gjimnazistet” dhe “fushatave te debatit” në mes të qytetit, me të vërtetë e bejne këtë vend të veçantë për mua .
Në sesionet e trajnimit me të rinjtë, kam mësuar dy mësime që unë dua të ndaj me ju, një të mirë dhe një të keq :-). I miri ka të bëjë me fenomenin e ri të vetëpunësimit gjatë sezonit (për fat të keq, shumë të shkurtër) turistik dhe “punësimit” të prindërve të tyre dhe personave të familjes nga ana e tyre. Lajm i keq është se këta fëmijë, mendoj se mësohen të ëndërrojnë pak dhe të synojnë gjëra të vogla edhe kur talentet e tyre janë kaq të dukshme dhe të shprehura ne praktike. Dëshiroj vetëm që prindërit (dhe shkolla gjithashtu) të ndihmojnë t’i drejtojne ata në fillimin e planifikimit të karrierës së tyre profesionale sipas potencialit të tyre, jo nën kufizimet e vogla që vijezohen shpesh ne komunitetet e vogla. Vlen të përmendet Oprah kur thotë: Aventura më e madhe që mund të ndermerresh është të jetosh jetën e ëndrrave tuaja ”
Cfare ne ofrojme ne kete drejtim, mund ta gjeni te http://emi-cc.com/certification/

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login