Podcast, Episodi #1 Puna që do, nuk të vjen në derë, kërkoje! Miqesisht, Elida

Miqesisht, Elida është një podcast nga Elida Motro-Iliazi, themeluese dhe drejtore e EMI-CC, një kompani që pajis njerëzit ambiciozë me mjetet dhe instrumentet e duhura teorike e praktike për të patur sukses në tregun e punës dhe në jetën e tyre.
Pse ndodh apatia apo mosveprimi në karrierën dhe në jetën tonë?
Ka shumë të rinj në tregun e punës që po luftojnë vazhdimisht për të ecur përpara. Mjaft pak kanë sukses në gjetjen e një pune vetëm për të gjetur veten të paplotësuar me pas dhe duke shpresuar që të gjejnë shpëtim duke ikur nga vendi, ose duke ngecur ku ndodhen.
Sot ne po fillojmë një seri me tri pjesë mbi apatinë, stagnacionin dhe / ose mosveprimin në tregun e punës. Pse ndodh? Si mund të ecim dhe të “fluturojmë” drejt suksesit? Dëgjojini disa ide, këshilla dhe strategji të vlefshme që i ndaj nga puna jonë me klientët tanë.
Episodi i parë ngre disa nga situatat lidhur me konsideratat per brezin e ri sot ne tregun e punes në Shqipëri dhe Kosovë;
Episodi i dytë përqendrohet në pesë arsye përse ne zvarritemi dhe Episodi i Tretë merret me mendimet vrastare qe shkaktojne “zvarritjen” dhe një instrument ose një model pune (A.C.T), i cili ndihmon të dalësh nga apatia ose zvarritja – drejt suksesit, një stërvitje që bëjmë me klientët tanë.
www.emi-cc.com
Miqesisht, Elida is a podcast by Elida Motro-Iliazi, founder and director of EMI-CC, a company that supplies ambitious people with the right tools and instruments to succeed in the labor market and in their life.
Why does apathy or inaction occur in our career and life?
There are many young people in the labor market that are struggling constantly to move forward. Quite a few succeed to be successful in finding a job just to find themselves unfulfilled and hoping to find rescue fleeing out of the country, or stagnating where they are.
Today we are starting a three-part series over apathy, stagnation and/or inaction in the labor market. Why does it occur? How can we walk and “fly” toward success? Do give a listen to some valuable ideas, tips and strategies that I share from our work with our customers.
The first episode raises some of the situations regarding the youth today (19-37 years) in Albania and Kosovo;
The second episode focuses on five reasons why we are “crawling” instead of walking or flying in the labour market, and the Third Episode deals with the “self sabotaging” thoughts that cause stagnation and an instrument or a working model (A.C.T) which helps how to emerge from apathy or dragging behind – towards success, an exercise that we do with our clients.
www.emi-cc.com

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login