Podcast Episode #11 Më mirë punë në shtet? Miqesisht, Elida


Friends, you can find this podcast on iTunes and download the episodes you want by simply:
1. go to Itunes
2. search for Podcast Miqesisht Elida
3. subscribe
4. download

By downloading any episode on your mobile you have the possibility to listen to them when you are walking or driving, etc. I would appreciate it a lot if you leave your comments or reviews there.
In this episode, I’m bringing an interview with journalist Dafina Hysa in the Scan TV, with me on the employment of young people in Albania, based on the latest data from INSTAT. We touch topics like these:
• Are the positive figures of unemployment decrease during the first six months of the year justified in relation to the overall growth of the economy?
• Can we trust these figures?
• The state as the biggest employer in Albania and the consequences for the lack of innovation and entrepreneurship among young people
• Can we build “young entrepreneur platforms” according to the model of the bicycle lines, done lately in the capital?
• What are today’s trends in the employment tendency of young people in Albania, in Europe and the world?
• Population aging, lower birth rates, increased life longevity, and youth emigration. The phenomenon of the “white blouses”
• What is happening with the employment policies and are we prepared to enter the EU?

This is the first part of the conversation. It may often seem that they do not inject us, but I am convinced that all of us in one form or another are affected by what is happening amongst us in the big labor market, and especially when making decisions that mark us and our children. Have a good listen!

Miq të mij, nëse dëshironi, mund te abonoheni për të shkarkuar çdo episod në celularin tuaj duke ndjekur kete rruge:
1. shkoni ne Itunes
2. vur search for Podcast Miqesisht Elida
3. subscribe
4. download
Me lini reviews/komente aty dhe une do të marr mendimet tuaja seriozisht për t’i zhvilluar ne episodet e ardhshme
Në këtë episod unë po sjell një intervistë qe gazetarja Dafina Hysa nga Scan TV beri me mua mbi punësimin e të rinjve në Shqipëri, bazuar në të dhënat më të fundit nga Instat. Prekim tema si:
• A janë shifrat pozitive të uljes së papunësisë gjatë gjashtë muajve të parë të vitit të justifikuara në raport me rritjen e përgjithshme të ekonomisë?
• A mund t’i besojmë këtyre shifrave?
• Shteti si punëdhënësi më i madh në Shqipëri dhe pasojat e mungesës së inovacionit dhe sipërmarrjes në mesin e të rinjve
• A mund të ndërtojmë “platforma sipërmarrëse ekspres” sipas modelit të linjave të biçikletave në kryeqytet?
• Cilat janë tendencat e sotme në punësimin e të rinjve në Shqipëri, në Evropë dhe në botë?
• Plakja e popullsisë dhe ndikimi i normave më të ulta të lindjeve, rritjes se jetëgjatësisë se popullates dhe emigracioni i të rinjve. Fenomeni i largimit te “bluzave te bardha”
• Çfarë po ndodh me politikat e punësimit dhe a jemi të përgatitur për të hyrë në BE?
• Cili është roli i zyrave të punësimit në Shqipëri dhe a nevojiten ato?

Kjo është pjesa e parë e bisedës. Shpesh mund të duket se ata nuk na interesojnë keto tema, por jam e bindur se të gjithë ne, në një formë ose në një tjetër ndikohemi nga ajo që po ndodh midis nesh në tregun e madh të punës dhe veçanërisht në marrjen e vendimeve nga lart që na shënojnë neve dhe fëmijët tanë. Dëgjim të këndshem!

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login