Podcast Episodi #4 Viktimë kur jetojmë e punojmë në Shqipëri? Miqesisht, Elida

Today I talk about one of the most repeated complaints in the practice with my clients: that of the outer circumstances, the effect of the “where” and “with whom” they work on their career progress.
Dear friend, read on to see where you stand on this:
• Are you feeling as a victim in the labor market?
• Are you in the right position/country to develop a career? The right question to ask is “Do you have the plan of our career that involves/or not a geographical movement”?
• Do you have any of the following characteristics of this vicious mentality? Check yourself out where you stand:
 Blame someone else for not progressing
 Lack of gratitude: when we progress it is our merit, if we regress,it is the fault of others around us
 Continuous whining
 Sticking to the past misfortunes
 Hiding behind others – not going openly to the marketplace with your value
 Self-defense always / in a reacting position
In the upcoming episode, no #5, we will go through an A.C.T-ing process out of this killing mentality.
Follow us for more at www.emi-cc,com
https://www.facebook.com/elida.motro
https://www.facebook.com/EMIChC

Sot flas për një nga ankesat më të përsëritura në praktikë nga klientët e mi: atë të rrethanave të jashtme, të efektit të “ku” dhe “me kë” ata punojnë në përparimin e karrierës së tyre.

I dashur mik, lexo për të parë se ku qëndron ti në lidhje me këtë mentalitet:
• A ndiheni si viktimë në tregun e punës?
• A jeni në vendin / pozicionin e duhur për të zhvilluar një karrierë? Pyetja e duhur për të pyetur është “A keni planin e karrierës suaj që përfshin / ose jo një lëvizje gjeografike”?
• A keni ndonjë nga karakteristikat e mëposhtme ?
Kontrolloni veten:
 Faji I dikujt tjetër për mos përparimin tuaj
 Mungesa e mirënjohjes: kur përparojmë është merita jonë, në qoftë se ne regresojmë, është faji i të tjerëve rreth nesh
 Ankim i vazhdueshem
 Kapje fort pas fatkeqësive te kaluara
 Fshehja pas të tjerëve – të mos hidhesh hapur në treg me vlerën tënde
 Vetë-mbrojtja gjithmonë / në pozitë reaguese jo proaktive
Në episodin e ardhshëm, numer #5, ne do të kalojmë përmes një procesi A.C.T-out /daljeje nga ky mentalitet vrasës.

Na ndiqni per me shume ne www.emi-cc,com
https://www.facebook.com/elida.motro
https://www.facebook.com/EMIChC

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login