Podcast Episodi #7 Si të gjesh universitetin e duhur për degën që ke zgjedhur? pj 2 Miqesisht, Elida

How to pick up the right university for the branch you have already chosen?
In an attempt to assist the teenagers to take a well-informed decision, here is part two of our discussion with Artan Hoxha, the president of Tirana Business University College. We conclude on three main answers to what is best to keep in mind when deciding on:
1. How to choose which university to go to?
2. What criteria make a university a safe platform from the gymnasium to the labor market?
3. What should we do before enrolling in a university?
4. What should we avoid in the registration process?
5. Is the university education better in Albania or outside if funding is not a problem?
Professor Artan from the wealth of his experience both in the business, the governance, and the academic world gives these suggestions on what to keep in mind when choosing the university:
– decide with your family, parents on what works well for you so that your studies are a blessing, not a continuous cause for conflicts
– decide what career purposes and expectations you have, as much precise and specific as you can articulate them, based on who you are and the talents you got
– talk to the university staff and see if they serve your purposes
– to any university you go, talk to a student of this university that has/shares the same expectations as you from the studies
– on the decision to go abroad or study in Albania, the suggestion is to better study the bachelor in Albania, work for a short time, decide which master studies you want to pursue and then, go to any university abroad to get the specialization you want, that serves your career purposes

Si të gjesh universitetin e duhur për degën që e ke zgjedhur?
Për të ndihmuar adoleshentët të marrin një vendim të mirë-informuar, këtu është pjesa e dytë e diskutimit tonë me Artan Hoxhën, presidentin e Tirana Business University College. Ne përfundojmë në tri përgjigje kryesore për ndaj pyetjeve te meposhtme kur vendosim:
1. Si të zgjedhim te cili universitet duhet të shkoj?
2. Cilat kritere e bëjnë një universitet një platformë të sigurte nga gjimnazi në tregun e punës?
3. Çfarë duhet të bëjmë përpara regjistrimit në një universitet?
4. Çfarë duhet të shmangim në procesin e regjistrimit?
5. A është arsimi universitar më i mirë në Shqipëri apo jashtë nëse financimi nuk është problem?
Profesor Artan nga pasuria gjere e përvojës së tij si në biznes, në qeverisje dhe në botën akademike jep këto sugjerime se çfarë duhet të mbani parasysh kur zgjidhni universitetin:
– vendosni me familjen tuaj, prindërit për atë që funksionon mirë për ju në mënyrë që studimet tuaja të jenë një bekim, jo ​​një shkak i vazhdueshëm për konflikt ne familje
– vendosni se cilat janë qëllimet dhe pritjet per karrierën që doni te kini, sa më saktë dhe specifikisht t’i artikuloni ato aq me mire, bazuar në atë se kush jeni dhe talentet që keni
– bisedoni me stafin e universitetit dhe shihni nëse ata i shërbejnë qëllimeve tuaja ne spjegimet qe ju japin
– në çdo universitet që shkoni, bisedoni me një student të tanishem te këtij universiteti që ka dhe ndan të njëjtat pritshmëri si ju nga studimet
– Për vendimin për të shkuar jashtë vendit ose për të studiuar në Shqipëri, sugjerimi është të studioni më mirë Bachelor në Shqipëri, të punoni për një kohë të shkurtër, të vendosni se cilat studime master doni të ndiqni dhe pastaj të shkoni në ndonjë universitet jashtë vendit për të marrë specializimin e vecante, që i shërben drejtperdrejte qëllimeve tuaja të karrierës

For more on what we do go to:
www.emi-cc.com
https://www.facebook.com/elida.motro
https://www.facebook.com/EMIChC

More To Explore

Are you ready to start?

take a quick survey to see which of our programs is right for you

Copyright © 2011–2020 EMI-CC Coaching and Consulting. All Rights Reserved.

Login